Al. Wiśniowa 83 D-E, Wrocław

Poradnia psychologiczna

W poradni psychologicznej psychoterapeuci wspólnie a rodzicami pracują nad rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta dziecięcy potrafi dotrzeć do każdego dziecka, nakłonić je do współpracy, wyeliminować jego lęki i złe nawyki, rozwinąć kreatywność, pomóc zrozumieć uczucia i reakcje swoje oraz innych ludzi. Właściwie dobrana psychoterapia to nieocenione wsparcie w trudnościach, które mogą przejawiać się lękiem, agresją, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami i rówieśnikami, zaburzeniami łaknienia czy nadpobudliwością.

Proces terapi psychologicznej jest indywidualnie dostosowany do diagnozy o potencjału rozwojowego danego dziecka, ma w pełni wspierać jego rozwój i niwelować pojawiające się trudności.

Psycholog dziecięcy bada czy zachowanie dziecka i jego poziom rozwoju wykazuję nieprawidłowości i odchylenia w zachowaniu.

Poradnia oferuje świadczenia w zakresie konsultacji, diagnostyki i leczenia:

  • zaburzeń zachowania, m.in. agresywność, napady złości, wagary, ucieczki z domu lub szkoły, zachowania opozycyjno – buntownicze
  • nadpobudliwości psychoruchowej
  • zaburzeń emocjonalnych, m.in. lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem, rodzicami czy rówieśnikami
  • urazów psychicznych, m.in. wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna, nadużycia seksualne
  • zachowań autoagresywnych, m.in. samookaleczenia, próby samobójcze
  • zaburzeń łaknienia
  • trudności w szkole
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu

W naszym centrum zajmujemy się także diagnostyką neuropsychologiczną dla pacjentów z dysfunkcjami Centralnego Układu Nerwowego ( tj. zaburzeniami neurorozwojowymi dysfunkcjami nabytymi oraz dysfunkcjami w następstwie chorób somatycznych u dzieci od 3 r.ż. i młodzieży. W ramach konsultacji, w oparciu o rozmowę z opiekunami dziecka, obserwację podczas zabawy oraz badanie różnego typu testami i próbami (przede wszystkim badanie funkcji poznawczych, radzenia sobie z różnego typu zadaniami) przeprowadzana jest diagnoza oraz przekazywane sugestie co do dalszego postępowania.

Podczas badania neuropsychologicznego ocenie podlega funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, sfera zachowań społecznych oraz motywacji człowieka. Ocena przebiegu procesów poznawczych i analiza sprawności różnych aspektów pamięci.

Oferta

Psychoterapia

Psychoterapia rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami/opiekunami, podczas której analizowane są problemy dziecka. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju podopiecznego, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym. Rozmowa z rodzicami służy poznaniu i zrozumieniu trudności, z jakimi mierzy się ich dziecko.

Po konsultacjach z rodzicami odbywają się dwa spotkania z dzieckiem, które mają na celu nawiązanie z nim kontaktu, poznanie jego zasobów, obserwacja, określenie problemów, z jakimi się zmaga.

Po ustaleniu wstępnej diagnozy, umawiane jest ponowne spotkanie z rodzicami w celu ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem. Wówczas zaczyna się właściwa terapia, prowadzona w formie zabawy, rysunków i rozmowy, którym towarzyszy przede wszystkim akceptacja i zrozumienie przeżyć dziecka.

W trakcie procesu psychoterapeuta pozostaje w stałym w kontakcie z rodzicami, których w zależności od potrzeby zaprasza na indywidualne konsultacje.

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Diagnoza taka obejmuje zwykle 2-4 spotkania, podczas których badane są poszczególne aspekty funkcjonowania osoby diagnozowanej (pamięć, uwaga, myślenie, język, funkcje wykonawcze) oraz jej funkcjonowanie ogólne. Czas trwania rehabilitacji neuropsychologicznej jest zależny od wyznaczonych celów i tempa pracy pacjenta. Często jest to proces powolny i długoterminowy. Terapia neuropsychologiczna obejmuje również specjalistyczne ćwiczenia, mające na celu podniesienie sprawności funkcji poznawczych u pacjenta. W zależności od indywidualnego przypadku, terapeuta wykonuje z pacjentem trening pamięci, uwagi, spostrzegania i wiele innych ćwiczeń, które pomagają w procesie leczenia lub zapobiegają pogłębianiu się dysfunkcji. Neuropsycholog zajmuje się też wsparciem w radzeniu sobie z emocjami występującymi przy chorobach neurologicznych. Pomaga pacjentowi zrozumieć i zaakceptować chorobę oraz poprawić jakość życia.

Cennik

UsługaCena
Konsultacja psychologiczna140 zł
Psychoterapia110 zł
Opinia psychologa100 zł
Konsultacja neuropsychologiczna130 zł
Terapia neuropsychologiczna110 zł

Masz pytania? Zadzwoń
+48 71 346 16 96

Nasi specjaliści

mgr Donata Szalbierz

psycholog dziecięcy, diagnostyka neuropsychologiczna dzieci i młodzieży


Jak dojechać?

Zaplanuj wizytę